Avaxnet

نسخه کامل: عکس های هرات, افغانستان
شما در حال مشاهده نسخه تکمیل نشده می باشید. مشاهده نسخه کامل با قالب بندی مناسب.
صفحه ها: 1 2
نقشه هرات
Herat Map

[تصویر: 02241159213219543555.png]

يک کارخانه نان پزی در جنوب شهر هرات.
A bakery factory in south of
Herat
[تصویر: 73766107261073628284.jpg]
خانه سازی در شهر هرات - مجتمع رهايشی (مسکونی) صافی در نزديکی هری رود
قرار دارد، مالک اين مجتمع می گويد که اين خانه ها را، با استانداردهای بين
المللی و امکانات کامل ساخته است.
[تصویر: 14579656876495123066.jpg]
housing in Herat - living
complex near Harir Rood river - built with international standardsنمایی از ساخت خانه‌های جدید در هرات
a view from new housing in Herat
يک کارخانه توليد نوشابه در شهرک صنعتی هرات.
Soda pop factory in Herat
industrial town (zone

[تصویر: 80598654030747310859.jpg]

يک مجمتع اداری در شهر هرات - قرار است تمامی ادارات دولتی که در شهر
پراکنده است، به مجموعه هايی مانند اين در يک نقطه منتقل شود. کار ساختن
اين مجموعه ها، از سه سال پيش توسط اسماعيل خان والی پيشين هرات آغاز شده و
تاکنون شماری از آنها به بهره برداری رسيده است. جای خالی ادارات دولتی در
ساير نقاط شهر را، مکاتب و دانش آموزانی که فضای آموزشی در اختيار ندارند
پر خواهند کرد.

an official complex in Herat - all the governmenta
offices and departments will be relocated here. All the emptied
departments will be dedicated for schools

[تصویر: 05317222371049386386.jpg]
.
خوابگاه دخترانه دانشگاه هرات؛ ساختمان يک هتل
در نزديکی اين خوابگاه نيز، برای استفاده مشابه، در اختيار پسران دانشجو در
هرات قرار گرفته است.
Female dormitory of Herat University. A hotel
close to this dormitory is also dedicated for male students.
[تصویر: 14226406678392659990.jpg]

يک کارخانه توليد گچ در هرات که با بيست ميليون
دلار هزينه ساخته شده است.
Chalk factory which has been established
with 20 million dollars.


[تصویر: 99630950638728380651.jpg]
دروازه ورودی شهر هرات در ميرداوود، ۳۵ کيلومتری جنوب اين شهر
Herat
entrance gate in Mirdawood, 35 km south of Herat
[تصویر: 96221739353413287663.jpg]
هتل پنج ستاره هرات - اين هتل در شمال شهر، توسط مهندسان ترکی و با هزينه
ای که سه سال پيش از سوی شهرداری اين شهر اختصاص يافته ساخته شده است

5
star hotel of Herat, budget by Herat municipality - supposed to be used
for USA consulate in Herat

[تصویر: 49713530892817014973.jpg]
موزه جهاد در پارک ملت هرات - در اين موزيم، آثار و يادگارهايی از
دوران مقاومت مردم افغانستان در برابر ارتش شوروی سابق و عکسهای از کشته
شدگان (شهيدان) جنگ به نمايش گذاشته شده است

Jahad Musium in Mellat park of Herat

[تصویر: 19641033791083437475.jpg]

نمايی از پارک ملت، در دامنه کوههای شمال شهر هرات - اين پارک و پارک تخت
صفر که در نزديکی آن قرار دارد، در تعطيلات آخر هفته و رخصتی (تعطيلی) های
ملی و مذهبی، پذيرای هزاران از مردان، زنان و جوانان هراتی است.
a view
of Nation Park on northern foot-mount of Herat - hosting thousands of
people in weekends and religious and national holidays


[تصویر: 89136386240203280271.jpg]
يک رستوران در پارک آزادی شهر هرات، در ساحل رودخانه هری رود. پيش از
جنگهای دو دهه پيش در افغانستان، در اين منطقه، تفريحگاهی به نام پارک ظاهر
شاهی قرار داشت که اکنون اثری از آن باقی نمانده است.
a restaurant
near Freedom (Azadi) Park on the Harir Rood bank river. Before the two
decades of war, there used to be Zaher shah park which currently has
disappeared.

[تصویر: 91204908766184096378.jpg]
يک مجتمع فرهنگی، با گنجايش پنج هزار نفر در شهر
هرات. برای اين مجتمع، افزون بر لژ دو طبقه، سالن کنفرانسها و مرکز
مطبوعاتی نيز در نظر گرفته شده است. اين مجتمع در بزرگترين سالن در سراسر
افغانستان خواهد بود. هم اکنون بسياری از مراسم ملی و رسمی افغانستان که
شمار شرکت کنندگان آن، حتی به هزار تن هم نمی رسد، در خيمه اهدايی کشور
آلمان برای برگزاری لويه جرگه در کابل برگزار می شود.

a cultural
complex with capacity of 5000 people in Herat. besides a two story
building, press and conference rooms have been considered. it is the
biggest hall in Afghanistan. Currently in many ceremonies which
thousnads of people attend, are held in tents gifted by Germany.
[تصویر: 18192185373989781528.jpg]

دو آسمان خراش در شمال شهر هرات - اين
ساختمانهای بيست طبقه، که مردم هرات آنها را برجهای دوقلوی شهر شان می
نامند، در حال حاضر مرتفع ترين ساختمانها در سراسر افغانستان است.

two
sky-scrapers in north of Herat. they are 20 story buildings and called
twin towers of Herat by locals. Currently they are highest buildings in
Afghanistan
[تصویر: 84494638733664162640.jpg].


[تصویر: 09146044353250252539.jpg]

ساختمان مرکز تجارت هرات
Herat's trading
center building


صفحه ها: 1 2
لینک مرجع