Avaxnet
زن که باشی... - نسخه قابل چاپ

+- Avaxnet (http://www.avaxnet.com)
+-- انجمن: فرهنگ و ادبیات (/forum-24.html)
+--- انجمن: شعر و ادبیات (/forum-39.html)
+---- انجمن: متون و اشعار عاشقانه (/forum-48.html)
+----- انجمن: بایگانی (/forum-144.html)
+----- موضوع: زن که باشی... (/thread-155839.html)

صفحه ها: 1 2 3


زن که باشی... - مها - Wednesday 11 February 2015 00:35

[تصویر: 60009430598522874957.jpg]
زن که باشی... نمیتوانی موقع غمت به خیابان بروی سیگاری آتش بزنی و دود شدن غم هایت را ببینی...

زن که باشی غمت را پنهان میکنی پشت نقاب آرایشت...

آنوقت همه فکر میکنند نه دردی هست و نه غمی..
.
زن که باشی مردانه باید غم بخوری...RE: زن که باشی... - مها - Wednesday 11 February 2015 00:41

[تصویر: 92968236953297214187.png]

ﺯﻥ ﻫﺎﯾﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ
ﺗﯿﭗ ﻧﻤﯿﺰﻧﻦ ﻭﻟﯽ ﻣﺘﻔﺎﻭﺗﻨﺪ
ﻫﯿﭻ ﻭﻗﺖ ﻣﺸﺮﻭﺏ ﻧﻤﯽ ﺧﻮﺭﻧﺪ
ﺑﻪ ﯾﺎﺩ ﻋﺸﻘﺸﻮﻥ ﺯﯾﺎﺩ ﻗﻬﻮﻩ ﻣﯽ ﺧﻮﺭﻧﺪ،
ﭼﻮﻥ ﺧﻮﺏ ﻗﻬﻮﻩ ﺩﺭﺳﺖ ﮐﺮﺩﻥ ﺭﻭ ﻫﻤﻮﻥ ﻋﺸﻖ ﻗﺪﯾﻤﯽ ﺑﻬﺸﻮﻥ ﯾﺎﺩ ﺩﺍﺩﻩ
ﺳﺎﻋﺖ ۱ ﺷﺐ ﻧﻤﯿﺘﻮﻧﻦ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﺗﻮ ﺧﯿﺎﺑﻮﻧﺎ ﺭﺍﻧﻨﺪﮔﯽ ﮐﻨﻦ،
ﻗﺪﻡ ﺑﺰﻧﻦ ...
ﺳﯿﮕﺎﺭ ﺑﮑﺸﻦ ...
ﻭﻟﯽ ﻫﻤﻮﻥ ﺳﺎﻋﺖ ﻣﯿﺘﻮﻧﻦ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺸﯿﻨﻦ
ﻭ ﯾﻪ ﺗﺮﺍﻧﻪ ﺭﻭ ۱۰ ﺑﺎﺭ ﮔﻮﺵ ﮐﻨﻦ
ﻋﻄﺮﻫﺎﯼ ﺗﻠﺦ ﻭ ﻣﺮﺩﻭﻧـﻪ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺭﻥ
ﭼﻮﻥ ﺍﯾﻦ ﻋﻄﺮﻫﺎ ﺑﻮﯼ ﯾﻪ ﻣـــﺮﺩ ﻋﺎﺷﻖ ﺭﻭ ﯾﺎﺩﺷﻮﻥ ﻣﯿﺎﺭﻩ !!
ﺍﯾﻦ ﺯﻥ ﻫﺎ ﺗﻠﺨﻨﺪ ...
ﺑﺎ ۱۰ ﻣﻦ ﻋﺴﻞ ﻧﻤﯿﺸﻪ ﺧﻮﺭﺩﺷﻮﻥ !
ﺑﻪ ﻫﯿﭽﮑﺲ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﻧﺪﺍﺭﻥ
ﻫﯿﭻ ﺣﺴﯽ ﺑﻪ ﺍﻃﺮﺍﻓﺸﻮﻥ ﻧﺪﺍﺭﻥ
ﻫﯿﭻ ﻭﻗﺖ ﺍﺯ ﺗﻪ ﺩﻝ ﻧﻤﯿﺨﻨﺪﻥ،
ﺣﺘﯽ ﻟﺒﺨﻨﺪﻫﺎﺷﻮﻥ ﻫﻢ ﺑﯽ ﺭﻣﻖ ﻭ ﺑﯽ ﺭﻧﮕﻪ ...
ﭼﺸﻤﻬﺎﯼ ﺍﯾﻦ ﺯﻥ ﻫﺎ ﺯﯾﺒﺎﺳﺖ ،
ﻭﻟﯽ ﻫﯿﭻ ﻭﻗﺖ ﺯﯾﺒﺎ ﻧﮕﺎﻫﺖ ﻧﻤﯿﮑﻨﻦ !
ﺑﺎ ﺍﯾﻦ ﺯﻥ ﻫﺎ ﻧﻤﯿﺸﻪ ﺩﺭﺩﺩﻝ ﮐﺮﺩ
ﭼﻮﻥ ﺗﻮ ﺩﻟﺸﻮﻥ ﺟﺎﯾﯽ ﺑﺮﺍﯼ ﺯﺧﻢ ﺟﺪﯾﺪ ﻧﻤﻮﻧﺪﻩ!
خوب گوش میکنن،خوب حرف میزنن،اما نمیتونید وارد حریمشون بشید!
ﻭﻗﺘﯽ ﺑﻬﺸﻮﻥ ﺑﮕﯽ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺭﻡ ﺑﺎ ﺗﻌﺠﺐ ﻧﮕﺎﺕ ﻣﯿﮑﻨﻦ !
ﺍﯾﻦ ﺯﻥ ﻫﺎ ﻫﻤﻮﻧﻬﺎﯾﯽ ﻫﺴﺘﻦ ﮐﻪ ﺩﯾﮕﻪ ﻫﯿﭽﻮﻗﺖ ﺑﻪ ﺩﺳﺖ ﻧﻤﯿﺎﻥ،
ﯾﻪ ﺑﺎﺭ ﺭﻓﺘﻦ ﻭ ﺩﯾﮕﻪ ﻫﯿﭻ ﻭﻗﺖ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻫﯿﭽﮑﺲ ﺑﺮﻧﻤﯿﮕﺮﺩﻥ ...
ﺍﯾﻦ ﺯﻥ ﻫﺎ ﺩﺭﺩﯼ ﺑﻪ ﻭﺳﻌﺖ ﺗﻤﺎﻡ ﺩﻧﯿﺎ ﺗﺤﻤﻞ ﻣﯿﮑﻨﻦ

RE: زن که باشی... - مها - Wednesday 11 February 2015 00:45

من یک زنم...
من یک زنم باید بتوانم همزمان خیلی از کارها را انجام دهم باید قلبی داشته باشم که بتواند درمان خیلی از درد ها باشد باید بتوانم برای فرزندانم مادری خوب و برای همسرم نیز همسری خوب باشم
باید بتوانم به همه ی انها به یک اندازه توجه کنم باید برای انها همدرد باشم چه همسرم چه فرزندانم
اری زمانیست که گریه میکنم اما این اشک تنها وسیله ایی است که میتواند همدردم باشد زمانی که فرزندانم به موفقیت میرسند از شدت شادی اشک میریزم برای دلتنگی هایم و غم و غصه هایم گریه میکنم
من یک زن هستم این قلب من است که جهان را به گردش در اورده
با وجود این که در من لطافت و نرمی است اما من خیلی هم مقاوم و سخت هستم
من یک زنم و خودم میدانم که تنها عیبم این است که قدر خودم را نمیدانم


[تصویر: 57697463195639195417.jpg]


RE: زن که باشی... - مها - Wednesday 11 February 2015 00:55
زمین

اندام شاعرانه ی زنی است

که به عصیان می کشد

جهان را
[تصویر: 30528896904912174303.png]RE: زن که باشی... - مها - Wednesday 11 February 2015 00:56

[تصویر: 33697269355445407806.jpg]


RE: زن که باشی... - مها - Wednesday 11 February 2015 01:04

آغوش تو
تخفیف عمر من است
دچارت که باشم
هر شب سالی نوری است
میان کهکشان راه شیری بوسه هایت..


[تصویر: 61685540737644573431.jpg]RE: زن که باشی... - مها - Wednesday 11 February 2015 01:08

مشاهده لینک
زن که باشی
گاهی کم می آوری
دست هایی را که مردانگی شان امنیت می آورد
و شانه هایی را که استحکام آغوششان
لمس آرامش را به همراه دارد.
زن که باشی
گاهی دوست داری
تکیه بدهی...پناه ببری...ضعیف باشی
دست خودت نیست

زن که باشی
گهگهاه حریصانه بو میکنی دستهایت را
شاید عطر تلخ و گس مردانه اش
لا به لای انگشتانت باقی مانده باشد
دست خودت نیست

زن که باشی
گاهی رهایش می کنی و پشت سرش آب می ریزی
و قناعت می کنی به رویای حضورش
به این امید که او خوشبخت باشد
دست خودت نیست

زن که باشی همه ی دیوانگی های عالم را بلدی. [تصویر: 53258752580459323705.jpg]
RE: زن که باشی... - مها - Wednesday 11 February 2015 01:11

[تصویر: 92235292938926552054.jpg]


هر جنسیتی هستی فقط "مــــــــــــــــــــرد" باش!!!
قبل از اینکه به کسی که میدونی ساده و با احساسه بگی:دوســـــــــــــتت دارم!
قبـــــــــــــــــل از اینکه بهش محبت کنی...
قبـــــــــــــــــل از اینکه به خودت عادتش بدی... قبـــــــــــــــــل از اینکه احساسش رو بیدار کنی...
قبـــــــــــــــــل از اینکه تنهاییشو پر کنی... قبـــــــــــــــــل از اینکه عاشقش کنی... ...


RE: زن که باشی... - مها - Wednesday 11 February 2015 01:13

[تصویر: 50331555578025966395.jpg]


RE: زن که باشی... - میشناسیم - Wednesday 11 February 2015 08:57

زن که باشی خوشت میاید به چشمهایش خیره شوی که با چه لذتی لاک قرمز را

روی ناخن انگشتای ظریفت نقاشی می کند و تو آرام زیر گوشش بگویی کاش

انگشتهایم بیشتر بود....